PAPER 1 READING (1 hour)

Đề 01 : Đọc hiểu (60 phút)

You are going to read a newspaper article about a musical family. For questions 1-8, choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according to the text.

Hãy trả lời câu hỏi từ 1- 8 bằng cách chọn phương án đúng nhất (A, B, C hoặc D) dựa vào bài đọc dưới đây về một gia đình yêu và theo ngành âm nhạc.

Meet the Amazing Watkins Family

Gặp gỡ gia đình nhà Watkins phi thường

The sons are composers and prize-winning musicians, while Dad makes the instruments. Matthew Rye reports.

Những cậu con trai đều là các nhà soạn nhạc và nghệ sỹ từng đạt giải thưởng, còn người cha là người làm ra các nhạc cụ. Matthew Rye đưa tin.

Whole families of musicians are not exactly rare. However, it is unusual to come across one that includes not only writers and performers of music, but also an instrument maker.

Những gia đình có các thành viên đều là nghệ sỹ không phải là hiếm. Tuy nhiên, thật khác thường khi được gặp một gia đình không chỉ gồm những nhà soạn nhạc và biểu  diễn âm nhạc, mà còn bao gồm cả một người chế tạo nhạc cụ nữa.

When South Wales schoolteachers John and Hetty Watkins needed to get their ten-year- old son, Paul, a cello to suit his blossoming talents, they baulked at the costs involved. ‘We had a look at various dealers and it was obvious it was going to be very expensive,’ John says. ‘So 1 wondered if I could actually make one. I discovered that the Welsh School of Instrument Making was not far from where I lived, and I went along for evening classes once a week for about three years.’

Khi hai giáo viên đến từ South Wales là John và Hetty Watkins cần sắm một chiếc cello để phù hợp với tài năng đang chớm nở cậu con trai 10 tuổi Paul của mình, họ đã do dự trước giá thành của nhạc cụ. ‘Chúng tôi đã xem xét nhiều nhà bán lẻ khác nhau và thấy rõ rằng sẽ rất tốn kém,’ John nói. ‘Do đó tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự làm ra một chiếc hay không. Tôi phát hiện ra rằng Trường Chế tạo Nhạc cụ Welsh không cách xa nơi tôi ở cho lắm, và tôi đã tham gia lớp học buổi tối mỗi tuần một lần trong khoảng ba năm.’

‘After probably three or four goes with line 17 violins and violas, he had a crack at his first cello,’ Paul, now 28, adds. ‘It turned out really well. He made me another one a bit later, when he’d got the hang of it. And that’s the one I used right up until a few months ago.’ John has since retired as a teacher to work as a full-time craftsman, and makes up to a dozen violins a year – selling one to the esteemed American player Jaime Laredo was ‘the icing on the cake’.

Sau khoảng ba hay bốn lần thử làm đàn violin và viola, (dòng 17) ông ấy đã thử làm chiếc cello đầu tiên của mình,’ Paul, giờ đã 28 tuổi, cho biết. ‘Kết quả rất tốt. Sau đó một thời gian ông ấy đã làm cho tôi một chiếc nữa, khi ông ấy đã thành thạo. Và đó là chiếc tôi đã dùng cho tới tận cách đây vài tháng.’ Từ đó tới nay John đã nghỉ nghề giáo để làm một nhà chế tạo nhạc cụ chuyên nghiệp, và làm được tới mười hai chiếc violin trong một năm – bán được một chiếc cho nhạc công người Mỹ có tên tuổi Jaime Laredo là một thành tựu đáng kể.

Both Paul and his younger brother, Huw, were encouraged to play music from an early age. The piano came first: ‘As soon as I was big enough to climb up and bang the keys, that’s what 1 did,’ Paul remembers. But it wasn’t long before the cello beckoned. ‘My folks were really quite keen for me to take up the violin, because Dad, who played the viola, used to play chamber music with his mates and they needed another violin to make up a string trio. I learned it for about six weeks but didn’t take to it. But I really took to the character who played the cello in Dad’s group. I thought he was a very cool guy when 1 was six or seven. So he said he’d give me some lessons, and that really started it all off. Later, they suggested that my brother play the violin too, but he would have none of it.’

Cả Paul và em trai, Huw, đều được khuyến khích chơi nhạc từ khi còn nhỏ. Trước hết là piano: ‘Ngay khi tôi đủ lớn để trèo lên và đập tay vào phím đàn, tôi đã làm đúng như vậy,’ Paul nhớ lại. Nhưng chẳng mấy chốc chiếc cello đã mời gọi. ‘Cha mẹ tôi rất muốn tôi học violin, vì cha tôi, người chơi viola, từng chơi nhạc thính phòng với các bạn của ông ấy và họ cần thêm một người chơi violin để tạo thành một tam tấu đàn dây. Tôi đã học nó trong sáu tuần nhưng tôi không có hứng thú với nó. Nhưng tôi đã rất thích tính cách của người chơi cello trong nhóm của cha. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất thú vị khi tôi khoảng sáu hay bảy tuổi. Ông ấy đã nói ông ấy sẽ dạy cho tôi, và điều đó đã bắt đầu mọi thứ. Sau này họ cũng gợi ý cho em tôi chơi violin, nhưng nó cũng không thích.

‘My parents were both supportive and relaxed,’ Huw says. ‘I don’t think I would have responded very well to being pushed. And, rather than feeling threatened by Paul’s success, 1 found that I had something to aspire to.’ Now 22, he is beginning to make his own mark as a pianist and composer.

‘Cha mẹ tôi vừa ủng hộ lại vừa thoải mái,’ Huw nói. ‘Tôi không nghĩ mình sẽ phản ứng tốt nếu bị ép buộc. Và, thay vì cảm thấy bị lép vế vì thành công của Paul, tôi lại thấy rằng mình có được một mục tiêu để phấn đấu.’ Giờ đây khi đã 22 tuổi, anh đang bắt đầu có những dấu ấn đầu tiên của mình với tư cách một nghệ sỹ piano và nhà soạn nhạc.

Meanwhile, John Watkins’ cello has done his elder son proud. With it, Paul won the string final of the BBC Young Musician of the Year competition. Then, at the remarkably youthful age of 20, he was appointed principal cellist of the BBC Symphony Orchestra, a position he held, still playing his father’s instrument, until last year. Now, however, he has acquired a Francesco Rugeri cello, on loan from the Royal Academy of Music. ‘Dad’s not said anything about me moving on, though recently he had the chance to run a bow across the strings of each in turn and had to admit that my new one is quite nice! I think the only thing Dad’s doesn’t have – and may acquire after about 50-100 years – is the power to project right to the back of large concert halls. It will get richer with age, like my Rugeri, which is already 304 years old.’ Soon he will be seen on television playing the Rugeri as the soloist in Elgar’s Cello Concerto, which forms the heart of the second programme in the new series, Masterworks. ‘The well-known performance history doesn’t affect the way I play the work,’ he says. ‘I’m always going to do it my way.’ But Paul won’t be able to watch himself on television – the same night he is playing at the Cheltenham Festival. Nor will Huw, whose String Quartet is receiving its London premiere at the Wigmore Hall the same evening. John and Hetty will have to be diplomatic – and energetic – if they are to keep track of all their sons’ musical activities over the coming weeks.

Trong khi đó, chiếc cello của John Watkins đã mang lại thành công cho cậu con trai cả của ông. Với chiếc đàn, Paul đã thắng giải cao nhất của bộ dây trong cuộc thi Nghệ sỹ Trẻ của Năm của BBC. Khi đó, ở lứa tuổi 20 non trẻ, anh đã được chỉ định làm nghệ sỹ cello chính của Dàn nhạc Giao hưởng BBC, vị trí mà anh đã đảm nhiệm, vẫn với chiếc đàn của cha, cho tới năm ngoái. Giờ đây, anh đã có được một chiếc cello Francesco Rugeri, do Viện Âm nhạc Hoàng gia cho mượn. ‘Cha không nói gì về việc tôi đã từ bỏ chiếc đàn cũ, tuy nhiên gần đây ông ấy đã có cơ hội lướt cần qua những sợi dây trên lần lượt cả hai chiếc đàn và phải công nhận rằng chiếc đàn mới của tôi rất tốt! Tôi nghĩ điều duy nhất mà chiếc đàn của cha tôi không có – và có thể có được sau khoảng 50-100 năm – chính là khả năng phát ra âm thanh tới tận cuối những phòng hòa nhạc lớn. Tiếng đàn sẽ trở nên sâu sắc hơn theo thời gian, giống như chiếc Rugeti của tôi, giờ đã 304 tuổi.’ Chẳng mấy chốc anh sẽ xuất hiện trên truyền hình, chơi chiếc Rugeti với tư cách nghệ sỹ độc tấu trong bản Concerto dành cho cello của Elgar, bản nhạc trung tâm của chương trình thứ hai trong loạt chương trình mới mang tên Masterworks. ‘Lịch sử biểu diễn được nhiều người biết đến không ảnh hưởng gì tới cách tôi chơi nhạc,’ anh nói. ‘Tôi sẽ luôn chơi nó theo cách của mình.’ Nhưng Paul sẽ không được xem mình biểu  diễn trên truyền hình –  bởi đó cũng là đêm anh biểu diễn tại Lễ hội Cheltenham. Huw cũng vậy, bởi  Tứ tấu đàn dây của anh sẽ ra mắt ở London  tại Wigmore Hall cũng vào tối hôm đó. John và Hetty sẽ phải tỏ ra rất khéo léo – và năng động nữa – nếu họ muốn theo dõi toàn bộ hoạt động âm nhạc của các con trai trong vài tuần tới

1. Why did John Watkins decide to make a cello?

1. Tại sao John Watkins lại quyết định sẽ làm một chiếc cello?

A    He wanted to encourage his son Paul to take up the instrument.

A    Ông ấy muốn khuyến khích cậu con trai Paul của mình tập chơi loại nhạc cụ này.

B   He was keen to do a course at the nearby school.

B   Ông ấy muốn học một khóa học tại trường học ở gần đó.

C   He felt that dealers were giving him false information.

C   Ông ấy cảm thấy người bán hàng đã cho ông những thông tin sai lệch.

D   He wanted to avoid having to pay for one.

D   Ông ấy muốn tránh không phải trả tiền mua một chiếc đàn.

2. What is meant by ‘crack’ in line 17?

2  Từ ‘crack’ ở dòng 17 có ý nghĩa gì?

A attempt B plan C shock D period

A thử làm B lên kế hoạch C sốc D thời kỳ

3. What do we learn in the third paragraph about the instruments John has made?

3. Chúng ta biết được điều gì từ đoạn thứ ba về những nhạc cụ mà John đã làm ra?

A   He considers the one used by Jaime Laredo to be the best.

A   Ông ấy cho rằng nhạc cụ mà Jaime Laredo đã dùng là chiếc tốt nhất.

B   He is particularly pleased about what happened to one of them.

B   Ông ấy đặc biệt hài lòng về những gì đã xảy ra với một trong số chúng.

C   His violins have turned out to be better than his cellos.

C   Những chiếc violin của ông ấy tốt hơn những chiếc cello của ông ấy.

D   It took him longer to learn how to make cellos than violins.

D   Ông ấy mất nhiều thời gian để học làm cello hơn là học làm violin.

4. Paul first became interested in playing the cello because

4. Paul lần đầu tiên có hứng thú với việc chơi cello là vì

A   he admired someone his father played music with.

A   anh ấy ngưỡng mộ người cùng chơi nhạc với cha mình.

B   he wanted to play in his father’s group.

B   anh ấy muốn chơi nhạc trong nhóm của cha.

C   he was not very good at playing the piano.

C   anh ấy chơi piano không giỏi lắm.

D   he did not want to do what his parents wanted.

D   anh ấy không muốn làm điều mà cha mẹ anh ấy muốn.

5. What do we learn about Huw’s musical development?

5. Chúng ta biết gì về quá trình phát triển về âm nhạc của Huw?

A   His parents’ attitude has played little part in it.

A   Thái độ của cha mẹ anh không có vai trò gì đáng kể trong đó.

B   It was slow because he lacked determination.

B   Quá trình này chậm chạp vì anh ấy thiếu ý chí.

C   His brother’s achievements gave him an aim.

C   Những thành tựu của anh trai anh ấy đã cho anh ấy một mục tiêu.

D   He wanted it to be different from his brother’s.

D   Anh ấy muốn nó khác biệt so với quá trình phát triển của anh trai mình.

6. What does Paul say about the Rugeri cello?

6. Paul nói gì về chiếc cello Rugeti?

A His father’s reaction to it worried him.

A Phản ứng của cha anh ấy về nó khiến anh lo lắng.

B The cello his father made may become as good as it.

B Chiếc cello mà cha anh ấy làm có thể trở nên tốt như vậy.

C It has qualities that he had not expected.

C Nó có những phẩm chất mà anh ấy không ngờ tới.

D He was not keen to tell his father that he was using it.

D Anh ấy không muốn nói cho cha biết rằng mình đang dùng nó.

7. What does Paul say about his performance of Elgar’s Cello Concerto?

7. Paul nói gì về bài biểu diễn bản Concerto cho cello của Elgar của mình?

A    It is less traditional than other performances he has given.

A    Nó ít tính truyền thống hơn những bài biểu diễn trước đây của anh.

B   Some viewers are likely to have a low opinion of it.

B   Một số thính giả có thể sẽ không đánh giá cao nó.

C   He considers it to be one of his best performances.

C   Anh ấy cho rằng đó là một trong số những bài biểu diễn tốt nhất của mình.

D   It is typical of his approach to everything he plays.

D   Bài biểu diễn là điển hình của cách tiếp cận của anh với mọi bản nhạc anh chơi.

8. What will require some effort from John and Hetty Watkins?

8. John và Hetty Watkins phải nỗ lực để làm gì?

A   preventing their sons from taking on too much work

A   ngăn không cho các con trai của họ làm việc quá nhiều

B   being aware of everything their sons are involved in

B   để ý tới mọi thứ mà các con trai mình đang làm

C   reminding their sons what they have arranged to do

C   nhắc nhở các con trai về những việc chúng đã sắp xếp làm

D   advising their sons on what they should do next

D   khuyên các con trai về những việc chúng nên làm tiếp theo


DỊCH TIẾNG sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch thuật công chứng nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn và nhiều ngôn ngữ khác) chất lượng cao với giá cạnh tranh. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline +84 934 425 988. Tham khảo thêm thông tin tại website: http://www.dichthuattieng.com/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>